Wanneer een antecedentenonderzoek laten uitvoeren?

Bij indiensttreding wordt vaak om een verklaring omtrent het gedrag gevraagd. Deze door de overheid afgegeven verklaring meldt een eventueel, voor een bepaalde functie, relevant strafblad. Daarbij wordt gekeken naar het tijdsverloop van een misdrijf: was dat kort of lang geleden? Tevens speelt voor sommige kleinere vergrijpen een verjaringstermijn. De bron van onderzoek is enkel het justitieel documentatiesysteem. Daarmee komt natuurlijk veel andere informatie niet boven tafel. Professioneel, maar ook privé, kan het nodig zijn om meer over iemands achtergrond te weten. Antecedenten zijn vroeger gebeurde feiten. Met een antecedentenonderzoek kunnen bepaalde risico’s in kaart worden gebracht ter voorkoming van problemen.

Wat is een antecedentenonderzoek?

In een antecedentenonderzoek wordt met name het strafrechtelijke verleden nagetrokken. Afhankelijk van de risico’s en belangen die meespelen, kan het onderzoek echter worden uitgebreid. Iemands financiële staat, opleidingen, werkervaring en eventuele concurrentiebedingen kunnen onderwerp van onderzoek zijn. Niet alleen van de betrokkene zelf maar ook van diens familieleden. Men wil bijvoorbeeld uitsluiten dat de betrokkene niet omwille van zijn familieleden gechanteerd wordt. Bij een antecedentenonderzoek worden meerdere bronnen gebruikt. Er worden registers geraadpleegd, zoals het straf-, het algemeen documentatie- en het politieregister. Ook financiële gangen worden nagetrokken en de vroegere en huidige (werk)omgeving kan worden onderzocht.

Wie voert een antecedentenonderzoek uit?

Rechercheurs in dienst bij zowel de overheid als bij particuliere bedrijven, kunnen ingeschakeld worden voor een antecedentenonderzoek. Sommigen zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld krediet- of huurdersinformatie of onderzoeken iemands cv, anderen onderzoeken breder. Afhankelijk van de gewenste informatie zal het om bureauonderzoek of veldonderzoek gaan. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is opgesteld ter bescherming van personen. Bij het nagaan van iemands antecedenten moet altijd worden gehandeld binnen de geldende regelgeving. De rechercheurs zullen dus goed op de hoogte moeten zijn van deze regels. Dit geldt ook voor anderen die zich bezighouden met het natrekken van iemands antecedenten.